Chestionare statistice

Daniela ŞERBĂNESCU – Şef serviciu, e-mail: daniela.serbanescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.99


Daniela ŞERBĂNESCU – Şef serviciu, e-mail: daniela.serbanescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.99


Daniela ŞERBĂNESCU – Şef serviciu, e-mail: daniela.serbanescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.99


Nina STOICA – Şef serviciu temporar, e-mail: nina.stoica@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.40


Elena IONIŢĂ – Şef serviciu, e-mail: elena.ionita@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.57


Olivia MARINESCU – Şef serviciu, e-mail: olivia.marinescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.67.04


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Dorin Mircea SACALĂ – Şef serviciu, e-mail: dorin.sacala@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Dorin Mircea SACALĂ – Şef serviciu, e-mail: dorin.sacala@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Emilia CIOBANU – Şef serviciu, e-mail: emilia.ciobanu@bucuresti.insse.ro 
telefon: (021) 305.66.45


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Dorin Mircea SACALĂ – Şef serviciu, e-mail: dorin.sacala@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Maria COJANU – Şef serviciu, e-mail: maria.cojanu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Denisa Cristina PANAIT – Şef serviciu, e-mail: denisa.panait@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.63


Denisa Cristina PANAIT – Şef serviciu, e-mail: denisa.panait@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.63